Regulamin konkursu „Trudna Sztuka świętuje 20.000”

 

 

Organizatorem konkursu „Trudna Sztuka świętuje 20.000” jest Piotr Strójwąs, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EPS Company Piotr Strójwąs z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Baśniowa 25, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 618-108-07-43.

 

 

1. Uczestnicy konkursu

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
  • członkiem najbliższej rodziny organizatora,
  • pracownikiem organizatora,
  • związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
 3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
  • wstępnych,
  • zstępnych,
  • rodzeństwo,
  • małżonka,
  • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

 

2. Czas i miejsce trwania konkursu

 

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.10.2017 r. od godz. 09:00 i trwa do dnia 20.10.2017 r. do godz. 23:59.

 

3. Zadanie konkursowe

 

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
  • przygotować wypowiedź na następujący temat: „Za co cenisz Trudną Sztukę? Dlaczego ją czytasz? Co w Tobie zmieniła? Co Ci dała?”
  • zgłosić pracę konkursową do konkursu poprzez opublikowanie jej w komentarzu pod konkursowym postem na fanpejdżu Trudna Sztuka dostępnym pod adresem (facebook.com/50randek).
 2. Praca konkursowa powinna mieć formę tekstu.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.
 4. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie. W razie opublikowania takiej pracy w komentarzu pod postem konkursowym na fanpejdżu Trudna Sztuka organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.

 

4. Oświadczenia uczestnika

 

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

 

5. Wybór zwycięzcy

 

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 3 (słownie: trzy), w jego ocenie najbardziej kreatywnych prac konkursowych.
 2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 22 października 2017 r. na fanpejdżu Trudna Sztuka (facebook.com/50randek).

 

6. Nagroda

 

 

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci indywidualnej sesji doradczej prowadzonej przez Skype. Sesja trwa 60min i prowadzona jest przez Barbarę Strójwąs. Wartość sesji wynosi 79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych).
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 3. Po przyznaniu nagrody, organizator skontaktuje się ze zwycięzcami celem ustalenia godziny i dnia, w którym odbędzie się indywidualna sesja doradcza na Skypie. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców drogą elektroniczną. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu ustalenia daty i godziny odbycia sesji, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora. Sesja, której data i godzina została ustalona, jeśli nie odbędzie się z winy zwycięzcy, a nie poinformuje on organizatora o konieczności jej przełożenia (na min.48h przed jej rozpoczęciem), przepada i nie ma możliwości ponownego ustalenia jej terminu. Zwycięzca ma 20 dni roboczych na odbiór nagrody, czyli odbycie indywidualnej sesji doradczej na Skypie.

 

7. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://trudnasztuka.pl/index.php/regulamin-konkursu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w  1. niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres basia@trudnasztuka.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

Zapis na listę oczekujących

Jako pierwsza dowiesz się o starcie sprzedaży Narzędziownika, która rusza już niebawem!Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Trudnej Sztuki. Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

NEWSLETTER

Na powitanie otrzymasz ode mnie prezent – poradnik o 5 największych błędach, które kobiety popełniają w relacjach z mężczyznami. Dostaniesz go mailem po tym jak potwierdzisz zapis. Co później? Raz w tygodniu napiszę do Ciebie wiadomość. Dam Ci znać o nowych wpisach i sposobach na zbudowanie świetnego związku!

Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Trudnej Sztuki. Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.