REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

Trudna Sztuka

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Usługę Konsultacji Online można zakupić na Stronie Internetowej pod adresem trudnasztuka.pl prowadzonym przez Barbarę Strójwąs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Psycholog Barbara Strójwąs wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz, NIP 6182078435 z którą można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: basia@trudnasztuka.pl.

1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi Konsultacji Online zawieranej za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzonej pod adresem www.trudnasztuka.pl, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy, a także zasady reklamacji.

2. DEFINICJE

2.1. Ilekroć w treści Regulaminu użyto któregoś z poniżej zdefiniowanych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:

2.1.1. Klient– użytkownik Strony Internetowej, posiadający status Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcy;

2.1.2. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Strony Internetowej, w szczególności zawierający Umowę o świadczenie usług Konsultacji Online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);

2.1.3. Przedsiębiorca– Klient, nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

2.1.4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.1.5. RegulaminKonsultacji Online – niniejszy regulamin;

2.1.6. Strona Internetowa – platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem trudnasztuka.pl przez Usługodawcą, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą i zawieranie Umów o świadczenie usług Konsultacji Online i na zasadach opisanych w Regulaminie;

2.1.7. Usługodawca– Barbara Strójwąs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Barbara Strójwąs prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Strójwąs wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz, NIP 6182078435;

2.1.8. Umowa o świadczenie usług Konsultacji Online – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w formie konsultacji psychologicznej, za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online między Klientem a Usługodawcą;

2.1.9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług Konsultacji Online na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

3.2. Opis warunków Konsultacji Online wraz z ceną jest zamieszczony na Stronie Internetowej. Informacje te stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online.

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany ceny Konsultacji Online, organizowania i  odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.

3.4. Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru ilości i terminów Konsultacji Online. Klient dokonuje wyboru opcji pierwszej bądź kolejnej Konsultacji Online, poprzez wybór odpowiedniej opcji, następnie wyboru daty i godziny Konsultacji Online poprzez kliknięcie przy wybranej opcji a następnie przycisku KONTYNUUJ. Po przejściu do kolejnego okna Klient wpisuje swoje dane oraz wybiera sposób dostawy i płatności. W celu finalizacji zamówienia Klient akceptuje treść regulaminu oraz klika przycisk POTWIERDŹ. Kliknięcie przycisku POTWIERDŹ jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online.

3.5. Umowa o świadczenie usług Konsultacji Online zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail o przyjęciu oferty przez Usługodawcę. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Usługodawcy.

3.6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dostępności terminów Konsultacji Online prezentowanych na Stronie Internetowej. W przypadku stwierdzenia niedostępności wybranego przez Klienta terminu Konsultacji Online objętego Zamówieniem, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny termin przeprowadzenia Konsultacji Online. W przypadku gdy Klient i Usługodawca nie ustalą wspólnie innego terminu przeprowadzenia Konsultacji Online, Usługodawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi całą uiszczoną przez niego cenę.

3.7. Usługodawca może oferować Klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny Konsultacji Online udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, terminy których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Usługodawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Usługodawca umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy 24, który jest obsługiwany przez operatora płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

4.2. Po wyborze płatności zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego Przelewy24 umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.

5. SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI

5.1. Po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Usługodawcę zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Online Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, w której będzie znajdowała się instrukcja połączenia się w wybranym terminie z Usługodawcą telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Skype. W przypadku podania błędnego adresu e-mail, Usługodawca będzie kontaktował się z Klientem na podany numer telefonu.

5.2. Usługodawca będzie w gotowości do świadczenia na rzecz Klienta Konsultacji Online w terminie wynikającym z Zamówienia.

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsumentowi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.5., na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa.

6.2. W celu odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Konsultacji Online, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.

6.3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Konsultacji Online, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.

6.4. Usługodawca dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.

6.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

6.6. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi Konsultacji Online.

6.7. Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt 6.1 – 6.6. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 6.2., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

7. REKLAMACJE PRODUKTÓW (RĘKOJMIA)

7.1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towarów z Umową Sprzedaży (rękojmie). W przypadku stwierdzenia wad Konsultacji Online Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

7.2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

7.3. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zawarcie w jego treści:

7.3.1. danych Konsumenta,

7.3.2. numeru Zamówienia,

7.3.3. opisu wady usługi,

7.3.4. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,

7.3.5. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

7.4. Klient może także skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Usługodawcę (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

7.5. Usługodawca powiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.6. Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Usługodawcą m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

7.8. Wszystkie zasady dotyczące rękojmi, zawarte w pkt 7.1 – 7.5. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 7.4., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (link), która stanowi integralną część Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:

9.2.1. konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;

9.2.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

9.2.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

9.2.4. zmiana wymagać technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

9.2.5. niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

9.2.6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

9.2.7. przeciwdziałanie nadużyciom;

9.2.8. poprawa obsługi Klientów;

9.2.9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9.3. Zmiany dokonywane na podstawie pkt 9.1. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Usługodawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez przesłanie Klientom wiadomości e-mail  zawierającej informację o wprowadzanych zmianach w treści Regulaminu.

9.4. Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu.

9.5. Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.

9.6. Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów TUTAJ.

9.7. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta znajdziesz TUTAJ.

9.8. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Konsumenta znajdziesz TUTAJ.

9.9. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.

9.10. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.