Regulamin sklepu - Trudna Sztuka
Biuro obsługi klienta bok@trudnasztuka.pl
Twój koszyk:

Brak produktów w koszyku.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TRUDNA SZTUKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy Trudna Sztuka działający pod adresem www.trudnasztuka.pl prowadzony jest przez Barbarę Strójwąs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Psycholog Barbara Strójwąs wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz, NIP 6182078435 z którą można skontaktować się korespondencyjnie lub pisząc na adres: basia@trudnasztuka.pl lub telefonicznie pod numerem: 799 228 280
1.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1.2.1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
1.2.2. informowania o Produktach i Usługach dostępnych w Sklepie Internetowym
1.2.3. warunki składania Zamówień, dostarczania zamówionych Produktów i Usług oraz dokonywanych płatności;
1.2.4. uprawnienia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
1.2.5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
1.3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

2. DEFINICJE

2.1. Ilekroć w treści Regulaminu użyto któregoś z poniżej zdefiniowanych wyrażeń, należy je rozumieć w sposób określony poniżej:
2.1.1. E-book – książka w wersji elektronicznej (cyfrowej). E-book jest zapisany w formacie PDF. E-booki dostępne w Sklepie Internetowym są dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta;
2.1.2. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, posiadający status Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcy;
2.1.3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawierający Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowych w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);
2.1.4. Produkt – produkty dostępne w Sklepie Internetowym tj. treści cyfrowe oraz produkty fizyczne;
2.1.5. Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
2.1.6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.1.7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego;
2.1.8. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna prowadzona pod adresem www.trudnasztuka.pl przez Sprzedającego, będąca środkiem do porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z ofertą, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umów o dostarczenie treści cyfrowych na zasadach opisanych w Regulaminie;
2.1.9. Sprzedający – Barbara Strójwąs prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Psycholog Barbara Strójwąs wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz, NIP 6182078435;
2.1.10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem, której przedmiotem są produkty fizyczne;
2.1.11. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem, której przedmiotem są treści cyfrowe;
2.1.12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;
2.1.13. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;
2.1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów i Usług z wykorzystaniem Sklepu Internetowego będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego obejmują:
3.1.1. udostępnienie treści Strony Internetowej do przeglądania;
3.1.2. prezentacji Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedającego.
3.2. Usługi, o których mowa w pkt. 3.1, są świadczone są nieodpłatnie.
3.3. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, sprawności działania Sklepu Internetowego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.
3.4. W Sklepie Internetowym zostały udostępnione wizualizacje i opisy Produktów.
3.5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu.
3.6. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zabronione jest:
3.6.1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
3.6.2. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
3.6.3. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedającego lub podmiotów trzecich, w szczególności innych Użytkowników;
3.6.4. korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz podanie wymaganych danych osobowych.
4.2. Klient dokonuje wyboru Produktów, które chce zakupić, poprzez kliknięcie przy wybranym Produkcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA. Po wybraniu wszystkich Produktów, które chce zakupić w celu finalizacji zamówienia należy kliknąć przycisk ZAMÓWIENIE w ikonce koszyka. Po przejściu do kolejnego okna Klient wpisuje swoje dane oraz wybiera sposób płatności. W celu finalizacji zamówienia Klient akceptuje treść regulaminu oraz klika przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ. Kliknięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zakupu Produktów znajdujących się
w koszyku w chwili składania zamówienia.
4.3. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, zgodnych z zamieszczonym opisem Produktu.
4.4. Opisy Produktów wraz z cenami zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, nie zaś ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę nabycia wybranego Produktu za cenę i o cechach określonych w opisie Produktu.
4.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Produktów, organizowania
i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe zmiany pozostaną jednak bez wpływu na treść Zamówień złożonych przez Klientów przed dokonaniem zmian.
4.6. Klient składający Zamówienie dokonuje wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Produktów.
4.7. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.
4.8. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym. W przypadku stwierdzenia niedostępności Produktu objętego Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Sprzedający w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny za niedostępny Produkt, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną sumę.
4.9. Sprzedający może oferować Klientom rabaty lub inne formy obniżenia ceny udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, listę Produktów, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedający udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Produkty nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez serwis internetowy Przelewy 24, który jest obsługiwany przez operatora płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
5.2. Po wyborze płatności zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego Przelewy24 umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.

6. DOSTAWA

6.1. Po opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przez Sprzedającego zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Klient otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, w której będzie znajdował się odnośnik do pobrania E-booka. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu e-mail, Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem na podany numer telefonu.
6.2. Odnośnik do pobrania E-booka będzie aktywny przez 14 dni od dnia jego przesłania Klientowi.
6.3. Po pobraniu E-booka Klient powinien zapisać go w bezpiecznym miejscu lub na bezpiecznym nośniku — według własnego wyboru.
6.4. Czas dostarczenia E-booka jest wskazywany podczas składania Zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia.
6.5. W przypadku, gdy zamówiony Produkt jest produktem fizycznym czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo podany na etapie składania Zamówienia.
6.6. Produkt będący produktem fizycznym jest dostarczany Klientowi w sposób przez niego wybrany na etapie składania Zamówienia.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. W przypadku zawierania przez Klienta Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do prawidłowego korzystania z Usług i Produktów wymagane są:
7.1.1. stały dostęp do Internetu;
7.1.2. korzystanie z urządzenia elektronicznego typu komputer, smartphone, tablet, laptop lub inne urządzenie elektroniczne obsługujące HTTPS;
7.1.3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
7.1.4. aktywna obsługa cookies;
7.1.5. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty aktywny adres e-mail;
7.1.6. programy na urządzeniu Klienta zapewniająca odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1. Sprzedający niniejszym informuje Klienta, że treści zawarte w Sklepie Internetowym, takie jak materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe prezentowane, a także treści E-booków objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
8.2. Bezprawne rozpowszechnianie całości lub fragmentów treści opisanych w pkt 8.1., może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną osoby naruszającej prawa Sprzedającego.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsumentowi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.9., na podstawie art. 27 ustawy
o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa.
9.2. W celu odstąpienia od Umowy i/lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i/lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w dowolny sposób np. przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – jednak korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.
9.3. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i/lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.
9.4. Sprzedający dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument, uiszczając cenę Produktu, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
9.5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umowy:
9.5.1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.6. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed dostarczeniem treści cyfrowych.
9.7. Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Sprzedającym m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
9.8. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
9.9. Wszystkie zasady dotyczące prawa odstąpienia od umowy, zawarte w pkt 9.1 – 9.6. oraz 9.10 – 9.13 stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 9.2., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
9.10. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu będącego produktem fizycznym w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa:
9.10.1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
9.10.2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
9.11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Psycholog Barbara Strójwąs, ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości Formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
9.12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia przez Sprzedającego Produktu ponownie do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie zabezpieczeń, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego – w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
9.13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. UPRAWNIENIA KONSUMENTA WYNIKAJĄCE Z BRAKU ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

10.1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z Umową (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wad Produktu Konsument uprawniony jest do skorzystania z uprawnień określonych w przepisach.
10.2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli:
10.2.1. jego opis, rodzaj, ilość, jakość i kompletność,
10.2.2. w przypadku Produktów będących treściami elektronicznymi – ich kompatybilność;
10.2.3. nadaje się do celów przewidzianych dla tego typu Produktów;
10.2.4. jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
10.3. Sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu oraz ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu. Domniemywa się że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
10.4. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Konsument może żądać jego naprawy, wymiany, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od Umowy. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
10.5. Sprzedający może dokonać wymiany Produktu, gdy Konsument żąda jego naprawy, lub może dokonać naprawy Produktu, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
10.6. Sprzedający jest zobowiązany do dokonania naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający. Konsument jest zobowiązany do udostępnia Sprzedającemu Produktu podlegającego naprawie lub wymianie, ale to Sprzedający odbiera Produkt od Konsumenta na swój koszt.
10.7. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, mając na względzie specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.
10.8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
10.9. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
10.10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do obniżenia ceny Sprzedający zwróci różnicę ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. Sprzedający dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument, uiszczając cenę Produktu, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
10.11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy części Produktów objętych Umową Konsument ma prawo odstąpić od Umowy jedynie w zakresie tych Produktów. W zakresie reszty Produktów objętych Umową Konsument może odstąpić jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
10.12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Produktów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
10.13. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zawarcie w jego treści:
10.13.1. danych Konsumenta,
10.13.2. numeru Zamówienia,
10.13.3. opisu wady Produktu,
10.13.4. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
10.14. Konsument może także skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedającego (Załącznik nr 2 do Regulaminu), jednak nie jest to obligatoryjne.
10.15. Sprzedający powiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
10.16. Konsument może uzyskać bezpłatnie informacje o przysługujących mu uprawnieniach oraz w zakresie sporu pomiędzy nim a Sprzedającym m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów, organizacji konsumenckiej np. Federacji Konsumentów, organizacji społecznej lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Informacje w zakresie praw przysługujących konsumentom znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w szczególności pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
10.17. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
10.18. Wszystkie zasady dotyczące prawa do reklamacji Produktu, zawarte w pkt 10.1 – 10.17. stosuje się bezpośrednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że wzór formularza reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 10.13., z którego może skorzystać Przedsiębiorca na prawach konsumenta znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

11. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Zagadnienia dotyczące danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności (link), która stanowi integralną część Regulaminu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedającemu.
12.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i/lub Załączników do Regulaminu z ważnej przyczyny, takiej jak:
12.2.1. konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa mających wpływ na treść Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania treści Regulaminu celem zachowania jego zgodności z obowiązującymi przepisami;
12.2.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, postanowień, orzeczeń interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
12.2.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
12.2.4. zmiana wymagań technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
12.2.5. niezbędność usunięcia nieścisłości, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
12.2.6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail, elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
12.2.7. przeciwdziałanie nadużyciom;
12.2.8. poprawa obsługi Klientów;
12.2.9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12.3. Zmiany dokonywane na podstawie pkt 12.1. nie będą naruszały praw nabytych Klientów. Sprzedający będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie treści Regulaminu, poprzez publikację nowej wersji regulaminu w Sklepie Internetowym.
12.4. Treść zmienionego Regulaminu wiąże Klientów, w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach dokonanych w treści Regulaminu.
12.5. Zmiana treści Regulaminu pozostanie wpływu na Zamówienia złożone przed wprowadzoną zmianą.
12.6. Treść Regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez Użytkowników i Klientów TUTAJ.
12.7. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta znajdziesz TUTAJ.
12.8. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Konsumenta znajdziesz TUTAJ.
12.9. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.
12.10. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta znajdziesz TUTAJ.

X