Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym trudnasztuka.pl prowadzony jest przez Piotra Strójwąsa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EPS Company Piotr Strójwąs wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności: ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz, NIP 618 108 07 43 i REGON 300303702.

 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 5. Sposób realizacji Usług jest szczegółowo opisany na stronach Sklepu Internetowego, na których można dokonać zakupu Usługi i na których prezentowana jest Usługa.

 6. W przypadku zakupu Usługi osoba odpowiedzialna za realizację Usługi jest wskazana na stronie Sklepu Internetowego, na której prezentowana jest Usługa.

 7. Właściciel Sklepu Internetowego nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku bądź pobranie ze strony Sklepu Internetowego.

 8. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.trudnasztuka.pl.

Sprzedawca (Usługodawca) – Piotr Strójwąs prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EPS Company Piotr Strójwąs, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki; posiadający adres wykonywania działalności: ul. Baśniowa 25, 62-800 Kalisz, NIP 618 108 07 43 i REGON 300303702.

Kupujący (Klient) – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące powszechnie przepisy prawa także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna bądź c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawowo przyznana jest zdolność prawna; – zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

Usługobiorca – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące powszechnie przepisy prawa także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna bądź c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawowo przyznana jest zdolność prawna; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towar – produkty, rzeczy ruchome prezentowane w ramach Sklepu Internetowego, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: książki oraz publikacje innego rodzaju.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu Internetowego, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności warsztaty, szkolenia i sesje (sesje coachingowe, rozwojowe, doradcze).

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronach Sklepu Internetowego pozwalający na złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towaru lub Usługi do koszyka elektronicznego oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym przede wszystkim sposobu dostawy i sposobu płatności za Towar lub Usługę. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się wraz z dodaniem przez Klienta do Koszyka pierwszego Towaru lub Usługi. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli istnieje potrzeba), adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Towaru lub Usługi, ilość, sposób dostawy i sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Usługi zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech czynności: wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięcie przycisku Zarejestruj i potwierdzenie chęci utworzenia Konta. W Formularzu Rejestracji jest niezbędne podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło. Utworzenie Konta jest możliwe podczas składania Zamówienia. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@trudnasztuka.pl lub pisemnie na adres wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 roku (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Usługi ze Sprzedającym.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, dystrybucyjna usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwiającej wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego m.in. informacje o Towarach, Usługach i promocjach w Sklepie Internetowym. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu we wskazanych polach widocznych na stronie www.trudnasztuka.pl adresu poczty elektronicznej oraz imienia i kliknięciu przycisku „Zapisz”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, bez podania przyczyny w każdej chwili wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: basia@trudnasztuka.pl.

Wymagania techniczne, warunki techniczne korzystania z serwisu

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem, że spełnione zostają przez Klienta następujące wymagania techniczne:

 1. Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Składanie i realizacja Zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe.

 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego także do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. Kupujący otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając odpowiednie pola w Formularzu Zamówienia i podając niezbędne dane firmowe.

 8. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru lub Usługi, a następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.

 9. Wybór zamawianych Towarów lub Usług dokonywany jest przez poprzez dodanie do Koszyka poszczególnych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby).

 10. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, a w przypadku firm – nazwy firmy i NIP-u oraz potwierdzenie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola „Akceptuję regulamin” znajdującego się na stronie Zamówienia.

 11. W procesie składania Zamówienia Kupujący dokonuje także wyboru sposobu płatności za zamówione Towary lub Usługi.

 12. Kupujący potwierdzając Zamówienie jest świadomy, że zawarcie Umowy Sprzedaży jest ściśle związane z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedającemu zapłaty za wybrane przez Kupującego Towary lub Usługi.

 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta do zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 14. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 15. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 16. Wraz ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku czego zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne Konto, dostępne za pomocą loginu i hasła. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

 17. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, oznaczonych jako wymaganych.

 18. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami Konta.

 19. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

 20. Sprzedający może usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w Sklepie Internetowym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu – w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub składaniu Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich bądź korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, korzysta ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów lub Sprzedającego bądź udostępnia Towary lub Usługi osobom trzecim naruszając prawa autorskie Sprzedającego.

Formy płatności
 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie przelewy24.pl.

  • Na każdy sprzedany Towar lub Usługę Sprzedający wystawia paragon lub inny dowód zakupu.

Usługi [SESJE i WEBINARY]
 1. W przypadku Usługi jaką jest wykupiona przez Klienta sesja (coachingowa, rozwojowa, doradcza) termin realizacji Usługi ustalany jest indywidualnie z Kupującym drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej.

 2. Sesje realizowane są w dni robocze, chyba że Kupujący ustali termin przypadający na sobotę lub niedzielę z prowadzącym sesję.

 3. Godzina, w której odbywa się sesja ustalana jest indywidualnie pomiędzy Kupującym a prowadzącym sesję.

 4. Sesja odbywa się przez  Skype. Kupujący ustala sposób realizacji z prowadzącym sesję.

 5. Sesja trwa 50 minut.

 6. Zmiana terminu sesji przez Kupującego może nastąpić najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym pierwotnie terminem sesji.

 7. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nowy termin realizacji sesji zostanie ustalony z Klientem i zostanie przez Klienta zaakceptowany.

 8. Nieobecność Klienta na sesji, bez uprzedniej zmiany terminu (na min. 2 dni przed wyznaczonym terminem) powoduje przepadnięcie Usługi.

 9. W przypadku Usługi jaką jest sesja, Kupujący może wskazać inną osobę, która zamiast niego będzie uczestniczyć w sesji, pod warunkiem, że poinformuje o tym prowadzącego sesję drogą elektroniczną nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem. Tym samym Kupujący zrzeka się prawa do udziału w sesji, a usługę świadczoną na rzecz zastępującej go osoby uznaje się za zrealizowaną.

 10. Sesje nie są nagrywane, ich treści objęte są tajemnicą i nie są udostępniane osobom trzecim.

 11. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania tej osoby o postanowieniach Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu i szczegółach dotyczących zakupionej Usługi i sposobach jej realizacji. Akceptując Regulamin Kupujący oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację wymienionych w Regulaminie warunków.

 12. Kupujący jest zobowiązany do podania w Zamówieniu adresu e-mail, na który przed rozpoczęciem Webinaru otrzyma od Sprzedającego wiadomość z dostępem do pokoju webinarowego.

 13. Jeżeli Kupujący nie będzie mógł uczestniczyć w Webinarze na żywo, uzyska dostęp do nagrania Webinaru.

 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Webinaru jeśli w wyznaczonym pierwotnie terminie, z przyczyn od niego niezależnych – wydarzeń losowych, nie będzie miał możliwości świadczenia tej Usługi. W tym przypadku Kupującemu przysługuje zwrot kwoty wpłaconej na konto Sprzedającego. Kupujący może zdecydować się także na uczestnictwo w Webinarze w kolejnym wyznaczonym przez Sprzedającego terminie.

 15. Kupujący nie ma prawa do nagrywania i rozpowszechniania nagrania Webinaru osobom trzecim bez zgody Sprzedającego.

Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje
 1. Kupujący, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Usługi), bądź od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą mailową na adres sklep@trudnasztuka.pl

 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Towar będzie nieuszkodzony i nie będzie nosił śladów użytkowania.

 4. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają:

 5. świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta przed upływem terminu 14 dni, o którym mowa w pkt. 1. części Regulaminu “Odstąpienie od umowy”.

 6. świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni Usługę za zgodą Kupującego, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci prawo do odstąpienia od Umowy

 7. nagrania audio i wideo, treści zapisane w formie elektronicznej (np. E-BOOKI) oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

 8. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

 9. świadczenia, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uznaje się za niezawartą, a Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu rzeczy, a jeśli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się z ponoszeniem przez niego żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej Kupującego.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie.

 14. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeśli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 i 384[1] KC, to jest Usługobiorca został poinformowany o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014r. Poz. 827 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapis na listę oczekujących

Jako pierwsza dowiesz się o starcie sprzedaży Narzędziownika, która rusza już niebawem!Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Trudnej Sztuki. Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

NEWSLETTER

Na powitanie otrzymasz ode mnie prezent – poradnik o 5 największych błędach, które kobiety popełniają w relacjach z mężczyznami. Dostaniesz go mailem po tym jak potwierdzisz zapis. Co później? Raz w tygodniu napiszę do Ciebie wiadomość. Dam Ci znać o nowych wpisach i sposobach na zbudowanie świetnego związku!

Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Trudnej Sztuki. Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.